ກຸ່ມ C ແມ່ນກຸ່ມເຄິ່ງສັງຄົມ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ C+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ+(ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ​ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດ  
2 ​ສຶກສາ​ສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ  
3 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພູມີສາດ  
4 ກະ​ເສດ​ສາດ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ  
5 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປູກຝັງ  
6 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປ້ອງກັນພືດ  
7 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປະມົງ  
8 ກະ​ເສດ​ສາດ ການລ້ຽງສັດ  
9 ກະ​ເສດ​ສາດ ສັດຕະວະແພດ ຮຽນ 6 ປີ
10 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້  
11 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຂຊົນນະບົດ  
12 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  
13 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ  
14 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ  
15 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ  
16 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ  
17 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
18 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ  
19 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາ