ຂັ້ນຕອນການດັດແກ້ 

ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ຈົນກວ່າຈະເຖິງວັນມາຢືນເອກະສານລົງທະບຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຖ້າຫາກໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຈາກພະນັກງານກວດເອກະສານແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ມີສິດແກ້ໄຂອີກ

  • ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາລະບົບລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ entrance.nuol.edu.la
  • ກົດໃສ່ປຸ່ມລົງທະບຽນ 
  • ທ່ານຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ ແລ້ວ ກົດໃສ່ປຸ່ມ Apply ເລືອກ ໃບສະໝັກ

  •   ໃຫ້ປ້ອນລະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການລົງທະບຽນ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ລະຫັດກວດສອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວ ກົດໃສ່ປຸ່ມ ເປີດຟອມ

  •  ທ່ານຈະເຫັນໜ້າຈໍດ້ານລຸ່ມ 

  • ກົດໃສ່ປຸ່ມ Edit, ທ່ານຈະເຫັນໜ້າຈໍດ້ານລຸ່ມ 

 

ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃນແບບຟອມ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ ສະໝັກເປັນອັນສຳເລັດການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ